ASIO Proxy for foobar2000

ASIO Proxy for foobar2000

ฟรี
ที่เครื่องมือให้ ASIO ผลส่งออกสนับสนุนสำหรับ foobar2000 น
คะแนนผู้ใช้
4.3  (10 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
1.8
รุ่นล่าสุด:
2.1.2 (ลองดู)
นักพัฒนา:
Maxim V.Anisiutkin
foobar2000 เป็นเสียงเครื่องเล่นสำหรับ Windows งบนแทนนัน ASIO Proxy for foobar2000 ให้ ASIO(Audio Stream Input/ส่งออก)ส่งออกสนับสนุน ตอนนี้นี่คือต้องการจะติดตั้งสำหรับพวกนั้นระบบที่ ASIO เป็นเพียงวิธีการของการแสดงผลหน้าจอนะ
ขอแนะนำให้ใช้ค่าปริยายผลส่งออกโหมดแทนที่จะเป็น ASIO ตั้งแต่มันไม่มีผลประโยชน์จากการใช้ ASIO น มันอาจจะตกโปรแกรมเนื่องจากแมลงของขวัญอยู่ในนั้น
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ:
We are in CryptoPicture!